Regulamin

 

I. Definicje

W niniejszym regulaminie Drukarni Neiko Print & Publishing, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Drukarnia – Witold Szozda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neiko Print & Publishing Witold Szozda z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Piłsudskiego 20, legitymujący się NIP 6451515761, REGON: 273586497, www.neiko.pl, e-mail: drukarnia@neiko.pl,

Klient – każda osoba, która zawarła z Drukarnią umowę o druk lub jest w trakcie składania zamówienia; jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych,

Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego,

Spersonalizowany Wydruk – rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. Umowa

1. Umowa pomiędzy Drukarnią a Klientem jest zawarta dopiero wtedy, kiedy pliki przesłane przez Klienta są zaakceptowane do druku przez Drukarnię.

2. Po wykonaniu projektu graficznego przez Drukarnię dla Klienta, Klient może poprosić o końcowy plik PDF. Pliki edycyjne w innych formatach są wydawane dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

III. Odpowiedzialność za treść

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe lub graficzne w projektach graficznych Klienta.

2. W przypadku wykonywania projektu graficznego przez Drukarnię:
– Wysyłane są podglądy do akceptacji przez Klienta. Po zatwierdzaniu przez Klienta projektów do druku, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za błędy w projekcie.
– Drobne poprawki są wykonywane w ramach projektu. Większe zmiany lub zmiany w koncepcji podlegają dodatkową opłatę.

3. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień dotyczących wydruków treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Drukarnią, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni  od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Spersonalizowany Wydruk, czyli rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Drukarnię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Drukarni).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Drukarnię, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Drukarnia zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Drukarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

6. Drukarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Drukarni niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Drukarnia informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

11. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Drukarnia lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Drukarni, mailowo na następujący adres e-mail: drukarnia@neiko.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Drukarni.

12. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

13. Drukarnia ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Drukarnię.

V. Postanowienia końcowe

1. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Drukarnią zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

2. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Drukarni oraz na stronie https://neiko.pl/regulamin/.